شنبه , 1 نوامبر 2014
  • اخباروگزارشات کارگری۸آبان۱۳۹۳

    اخباروگزارشات کارگری۸آبان۱۳۹۳ - جمعی از کارگران و بازنشستگان مبارز:انتصابات در کانون کارگران بازنشسته - ادامه انتظار ۱۰۰۰ کارگر کارخانه لوله صفا پشت درهای کارخانه – کارگران جایگزین آمدند - ادامه تجمعات کارگران معدن جودراعتراض به اخراج ومطالبات معوقه! - پرستاران خواستار اجرای بی‌قید و شرط قانون تعرفهٔ خدمات پرستاری است! - گاز گرفتگی جان یک کارگر رادرسقز گرفت - ناامیدی برای نجات ۱۸کارگرمعدن درترکیه جمعی از کارگران و بازنشستگان مبارز:انتصابات در کانون کارگران بازنشسته اتحاد خانه کارگر سرکوبگر با کانون خود فروخته تحت حمایت کامل وزیر کار ، با مهندسی یکانتخابات ساختگی ، تلاش کارگران بازنشسته از جمله خود روسازان و سندیکای شرکت واحد رابیاثر کرد با گسترش تضادها و بن بست های اجتماعی و اقتصادی ، رشد روز افزون قیمت ها و رکود وبیکاری درجامعه ، حاکمیت هر چه بیشتر بسمت سرکوب عریان ، نفی آزادی های فردی واجتماعی وایجاد شرایط امنیتی و پلیسی می رود . اسید پاشی بر روی زنان به بهانه بد ححابیدر برخی شهرها ، بخصوص اصفهان انجام و آنگاه مقامات ریز و درشت به جای دستگیری ومحاکمه عاملان وبخصوص آمران آن به صحنه آمده و تهدید می کنند که هر روزنامه ورسانه ایکه از اسید پاشی سخن بگوید تعطیل می شود و هر کسی که آنرا منتصب به امر بمعروف و نهیاز منکر کند دستگیر وزندانی می شود . در مورد تشکل های مستقل نیز سیاست حاکمیتجلوگیری از شکل گیری هر تشکل مستقلی است .کارگران پتروشیمی بجهت طرح حقوق معوقه وصنفی خود به زندان وشلاقمحکوم می شوند . در مجموع حاکمیت بدون ایجاد یک قبرستانخاموش و مطلق در ایران قادر به حکومت نیست . اگر زمانی در مورد شکل گیری تشکل هایمستقل از جمله کمیته های هماهنگی وپیگیری ، سندیکای شرکت واحد و سندیکای هفت تپه کجدار و مریز رفتار می کرد امروزه دیگر هیچ ظرفیت برای ریسک در ایجاد تشکل های مستقل نمیکند . از زمانی که کارگر مبارز یعقوب مهدیون پس از سال ها مبارزه در راه ایجاد تشکل های کارگریدر شهرهای مختلف از جمله تبریز و تهران ، به ایجاد کانون کارگران بازنشسته در کرج اقدامنمودزمان زیادی نمی گذرد . در این مدت با اجرای قانون بازنشستگی با ۲۰ سال در کارهایسخت و زیان آور و سپس بازنشست نمودن با سابقه ۲۵ سال در ترکیب جمعیتی کارگرانبازنشسته حتیجوانان و میانسالان زیادی بچشم می خورند . آنان می بایست و می توانند بهتحول در کانون های کارگران بازنشسته و ایجاد کانونی که نماینده های واقعی کارگرانبازنشسته باشند اقدام کنند . سازمان تأمین اجتماعی که حاصل دسترنج کارگران و بازنشستگان است بعنوان یک گنج بیصاحب اموالش همواره مورد غارت و چپاول توسط دولت و باندهای مافیایی آن قرار گرفته است .سازمان بجهت توان مالی ، یک نهاد کلیدی و حساس برای حکومت است . و این باعث شده کهمدام از حقوق و درمان بازنشستگان کسر شده و آنان هر چه بیشتر بسمت فقر و تنگدستی میروند . کانون کارگران بازنشسته تهران : تهران دارای بیش از ۰۰۰/۴۰۰ بازنشسته است اما نمایندگانآنها که بعنوان مدیران کانون تهران هستند عمدتا از عده ای افراد سود جو ، خود فروخته و ووابستهتشکیل می شوند ، که جریان حاکم بر آنرا تشکیل می دهد . آنها بجای حمایت ازبازنشستگان و کارگران با مقامات دولتی دمخور بوده و به ساز آنها می رقصند و هر گاه و بیگاهبه مجیز گویی حتیامثال سعید مرتضوی ها و تمامی مقامات دولتی می پردازند در آخرینبرنامه بزرگداشت بازنشستگان در مهر ماه جاری ، لوح تقدیر از طرف نماینده کانونبازنشستگان سراسری به علی ربیعی وزیرکار و نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی دادهشد . علی اصغربیات ، علی اکبر خبازها ، برهانی ، حسن صادقی ، پاکزاد و غیرو از کالیسهلیسان و سرکوبگران حکومتی هستند که برای همهکارگران و بازنشستگان فعال و آگاه نام هایآشنایی هستند . البته برخی افراد در کانون ها نیز حضور دارند که سابقه مبارزات سندیکاییداشته اند اما امروزه تنها دنباله رو سیاست های همانخودفروخته گان هستند . سالهایمتمادی است که در هر ماه حدود سه جلسه از کارگران بازنشسته برگزار می گردید و در آنبازنشستگان مشکلات معیشتی و درمان خود را مطرح می کردند و باتوجه به اینکه جو غالببضرر مدیران کانون و خانه کارگر بود جلسه را چند ماه است که تعطیل کرده اند . در آگاه گریهایی که با طرح بیان و مشکلات معیشتی ، حقوق و درمان بازنشستگانصورت می گرفت و عدهای نیز با صحبت های آگاه گرانه باعث همبستگی و آگاهی کارگران بازنشسته می گردیدند . بطوری که در انتخابات ماههای پایانی سال ۹۲ یکی از بازنشستگان ، هر چندکه بیشتر حاوینظریات اصلاحی و سه جانبه گرایی است و کمتر عیار تفکراتش کارگری مستقل است به عنواننماینده مستقل در مجمع عمومی رأی آورد و انتخاب گردید. این اولین حضور افرادمستقل درکانون بیست سال سابقه آن بود . اما بلافاصله دستگاه دروغ سازی و پردازی با حمایت وپشتیبانی وزارت کار دست بکار شد و با رأی های ساختگی وی را حذف ، و فردی وابسته وخودفروخته را جایگزین کردند . به اعتراضات بازنشستگان در مورد تقلب در انتخابات سر سوزنیترتیب اثر داده نشد اما ظاهرا اداره کار پس از گذشت نه ماه از زمان انتخابات ، وجود تقلب راتأییدکرده است و خواستار جایگزینی منتخب واقعی شده است اما این اقدام بی خاصیت وبسیار دیر انجام شده و مفید هیچ فایده ای نداشته و بهتر است فرد منتخب کارگران بازنشستهدر مجمع عمومیمستعفی و وارد این بازی های سخیف نشود . انتخابات مدیریت کانون در شهریور ماه ۹۳ ... بیشتر بخوانید »
  • اخباروگزارشات کارگری۶آبان۱۳۹۳

  • اخباروگزارشات کارگری۵آبان۱۳۹۳

  • اخباروگزارشات کارگری۴آبان ۱۳۹۳